International Conference on Communication in Management, Education and Play - CMEP 2012
St. Marienthal, 9-10 September 2012

Strona główna
Zgłoszenia artykułów
Ważne terminy
Organizatorzy
Podróż
Komitet organizacyjny
Zgłoszenie i opłata
Kontakt
Zdjęcia

Program

 


Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Mediów

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

 

ZAPROSZENIE

Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal

serdecznie zapraszają do udziału w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
na temat:

KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU, EDUKACJI I ZABAWIE

z cyklu konferencji:
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W ŚWIECIE REALNYM I WIRTUALNYM
9-10 września 2012
St. Marienthal, Niemcy

http://www.kloster-marienthal.de/

Przewodniczący Konferencji

Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja". Kierownik Katedry Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" oraz Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów oraz Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Pedagogiki UWr. Członek stowarzyszenia. Wroclaw Scientific Societ. Reprezentowana dziedzina: pedagogika społeczna (pedagogika mediów, komunikacja społeczna). Prowadzone zajęcia: teoretyczne podstawy wychowania, komunikacja interpersonalna, pomoc psychologiczna i pedagogiczna, seminarium dyplomowe, media w edukacji, wprowadzenie do pedagogiki. Posiada ponad 70 publikacji naukowych, organizator wielu konferencji międzynarodowych i krajowych (m.in. ECMLG)

Jolanta Kowal
Dr, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Wykładowca statystyki, demografii, ekonometrii, informatyki i metodologii badań naukowych, prowadzi seminaria na temat zarządzania, metodologii i międzykulturowych wpływów psychoanalizy. Posiada ponad 60 recenzowanych publikacji naukowych, uczestnik i współorganizator polskich i zagranicznych seminariów oraz konferencji naukowych (m.in. ECMLG), członek towarzystw naukowych, m.in. PTS, PTPA, IAJS; autorka i współautorka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Zakres badań naukowych: metodologia badań w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologii oraz badania interdyscyplinarne w zakresie relacji między koncepcjami psychoanalitycznymi a mechanizmami społeczno-ekonomicznymi, m.in. w komunikacji społecznej.

Dynamiczne przemiany różnorodnych przestrzeni życia, ogromna mobilność przestrzenna obywateli Globalnej Wioski, mnogość i wszechobecność nowoczesnych mediów komunikacji społecznej wymagają odpowiedzialnej krytyczno-racjonalnej postawy, zdobywania i ciągłego doskonalenia kompetencji w zakresie odbioru informacji oraz porozumiewania się na poziomie jednostkowym i zbiorowym. Zdolność osiągania porozumienia warunkuje zarówno indywidualny dobrostan, jak i integrację na poziomie grup, społeczeństw, kultur. Charles Cooley twierdził, że "Nie ma społeczeństwa, które istniałoby poza wyobrażeniami ludzi, nie ma jednostek, które nie byłyby kształtowane przez społeczeństwo. Ta jedność wytwarza się w procesach interakcji i komunikacji międzyludzkiej."(1) Kiedy powstaje funkcjonalny związek dowolnej liczby osób, a takim jest każda grupa społeczna, w naturalny sposób pojawia się konieczność wymiany myśli, idei, potrzeb, oczekiwań, uzgadniania znaczeń i wartości za pośrednictwem istniejących i wciąż tworzonych kodów komunikacyjnych. Wzajemne (po)rozumienie może pełnić rolę spoiwa podtrzymującego związki międzyludzkie. Stwarza korzystny klimat do przekraczania etnocentrycznych ograniczeń, w efekcie umożliwiając wielopodmiotowe działanie. Począwszy od pierwotnych naturalnych środowisk wychowawczych, jakimi są rodzina i środowisko lokalne, poprzez grupy towarzyskie oraz środowiska związane z edukacją i pracą, aż po relacje międzykulturowe, pomyślność komunikacji zależy od zdolności odczytywania znaczeń, jakie partnerzy przypisują określonym rzeczom, zjawiskom, zdarzeniom.        


Zapraszając Państwa do udziału w konferencji proponujemy Państwu następujące obszary dyskusji: